vedtægter

Fuchsia Klubben Cascade

Vedtægter

Stiftet 18. oktober 1998

1. Hjemsted og navn: Foreningen Fuchsia Klubben Cascade, der er hjemmehørende i Halsnæs Kommune, er stiftet den 18 oktober 1998 

2. Formål: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af Fuchsia. Foreningens formål søges fremmet ved afholdelse af medlemsmøder, foredrag, film, forevisning af fuchsia, udstillinger, stiklinge-byttedage, studieture m.m. Foreningen er tilknyttet den landsdækkende organisation Dansk Fuchsia Selskab.

3. Medlemskab: Som aktiv medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år. Anmodning om optagelse skal ske skriftligt (indmeldelsesblanket) til bestyrelsen, som enten accepterer eller nægter optagelse. Nægtelse af optagelse motiveres til ansøgeren og skal fremlægges på førstkommende generalforsamling. Gæster er velkomne i klubben, men man kan ikke være gæst i ubestemt tid. 3 gæstebesøg er max, hvorefter der forventes indmeldelse i foreningen eller meddelelse om at medlemsskabet ingn interesse har Medlemmer er velkommen til at invitere gæster med til vore forskellige arrangementer (hvis der er plads) prisen vil da være uden tilskud fra fuchsiaklubben = den faktiske pris.

4. Indmeldelse: Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, indmeldelse er personlig og bindende. Ved indmeldelse modtages et eksemplar af foreningens vedtægter, nyhedsmail/brev m.m.

5. Udmeldelse: udmeldelse skal ske skriftligt til en fra bestyrelsen.

6. Kontingent: kontingentet, der omfatter husstanden, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves hvert år i januar måned, og skal være betalt den 31. januar, dog senest inden generalforsamlingen.

7. Restance: kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Hvis kontingentet ikke er betalt ved forefald fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke betales herefter, orienteres medlemmet skriftligt om, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Optagelse på ny kan ske mod betaling af kontingentet.

8. Udelukkelse og eksklusion: Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen skriftligt for bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvor vidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af klubben. Bestyrelsen fremlægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen om eksklusion træffes ved simpelt flertal.

9. Stemmeret: Alle foreningens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har ret til at deltage i drøftelser og beslutninger om foreningens anliggender gennem deltagelse i generalforsamlingen. Hvert medlemskab har 2 stemmer. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, brev eller fuldmagt.

10. Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Der tages referat af generalforsamlingens beslutningerDen ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskal medsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflertal ved håndsoprækning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller blot et medlem forlanger det. Beslutninger om ændringer af vedtægter skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag til det kommende år
 5. fastsættelse af kontingent for næstfølgende foreningsår
 6. Behandling af indkomne forslag'
 7. Valg af formand i henhold til Paragraf 11
 8. Valg af kasserer i henhold til paragraf 11
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til paragraf 11
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til paragraf 16
 11. Eventuelt.

 

11. Bestyrelsen - valg: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningeni alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. bestyrelsenbestår af 5 personer - en formand, en kasserer, en sekretær, og 2 medlemmer og vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og kasserer vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på første bestyrelsesmøde. 

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemer er på valg i lige år. Der vælges hvert år 2(3) suppleanter til bestyrelsen.

12. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberetigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

13. Udstillinger: Deltagelse på udstillinger o.l. hvor medlemmer deltager med fuchsia m.v. og eget tilbehør, sker for det enkelte medlems egen regning og risiko, med mindre andet skriftligt på forhånd er aftalt med bestyrelsen. Deltagere på en udstilling skal være medlem af foreningen eller en inviteret forening. Der skal indgå mindst et bestyrelsesmedlem i udstillingsudvalget. Udstillingen afviklet i øvrigt efter de af generalforsamlingen godkendte retningslinjer. 

14: Tegningsforhold og hæftelse: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, her ibland formanden er til stede. Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren. Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

15. Regnskab: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. januar afgive driftregnskab for det forgangne år og status pr. 31 december til revision. Driftregnskab og status fremlægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegnelse og underskrifter. Driftregnskab og status udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

16. Revision: På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er tilstede. Revisorformen er regnskabsmæssig revision. Driftregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

17. Foreningens opløsning: For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning kræves det, at der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette flertal på en ekstraordinær, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På den ekstraordinære generalforsamling skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, herunder løsøre. Beslutning herom træffes ved et simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningen opløsning, skal den formue der er i behold, anvendes til kulturelle/idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. oktober 1998, og rettet:

3. marts 2002 (tidspunkt for generalforsamlingen)

5. februar 2006 (generalforsamling)

22. april 2018 på en extraordinær generalforsamling

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.07 | 19:22

Jeg synes fuchsia er skønne

...
02.01 | 17:28

Hej i har lavet en super flot hjemmeside,hvor er i gode og sikken dejlig musik.tak fra mig Inger

...
I går | 14:50
Sidste NYT har modtaget 14
31.10 | 11:53
Forside har modtaget 20
Du kan lide denne side