Generalforsamlinger

Referat af Generalfordamlingen d. 30/5-21.

Formanden bød velkommen

Der skulle vælges en dirigent, der blev spurgt om der var nogen fra salen som ønskede og være dirigent, dette var ikke tilfældet, så formanden(Carsten) blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet / indkaldt, inden 3 uger jvf. vedtægter § 10. Er udsendt d 27/1-21 pr. mail, dem uden mail fik personligt leveret i deres postkasse. Alle fremmødte havde betalt kontingent. Der var mødt 21 medlemmer ud af 33 medlemmer i klubben.

Så overgik vi til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent Carsten Klitgaard ingen andre ville.

2. Valg af referent Susan Asmussen (Sus) foreslået af bestyrelsen, ingen andre ville.

3. Beretning Carsten gennemgik årets gang i foreningen, der var lidt åbne haver, grillaften blev aflyst, busturen blev aflyst, svampeturen blev gennemført, der skete ikke så meget i 2020, da verden blev ramt af covid-19 og var lukket ned det meste af 2020. Beretningen blev godkendt. Beretningen ligger sammen med generalforsamlingens ref.

4. Regnskab Susan fremlagde det regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag Ingen

6. Budget 2020 Budget blev for 2021 godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
a. Carsten Klitgaard genopstillede, der var ingen modkandidat.

b. Martha Villumsen genopstillede, der var ingen modkandidat.

8. Valg som supp.
a. Ester Andersen blev genvalgt
b. Inger Larsen blev genvalgt
c. Vacant

9. Valg af revisor Henning Albiniussen blev valgt

10. revisorsupp. Hans Chr. Dall blev valgt

11. Kontingent Uændret for 2022

12. Eventuelt Inger og Peter holder Åben Have d. 7/8-21. Der er nok 3 mere som vil holde åben have. Der bliver Grillaften d. 31/7-21 hos Sus og Poul

Carsten takkede for god ro og orden.

 

 Referat af Generalforsamlingen d. 23/2-2020.

Formanden bød velkommen

 Der skulle vælges en dirigent, der blev spurgt om der var nogen fra salen som ønskede og være dirigent, dette var ikke tilfældet, så formanden(Carsten) blev valgt som dirigent.

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet / indkaldt, inden 3 uger jvf. vedtægter § 10. Er udsendt d 12/1+8 dage med PostNord – svarende til 1 mdr. alle fremmødte havde betalt kontingent. Der var mødt 22 medlemmer ud af 38 medlemmer i klubben.

 Så overgik vi til generalforsamlingen.

 

1

Valg af dirigent

Carsten Klitgaard  ingen andre ville

2

Valg af referent

Susan Asmussen (Sus) foreslået af bestyrelsen,  ingen andre ville

3

Beretning

Carsten gennemgik årets gang i foreningen, så som Klubmøder, åbne

haver, vores årlige grillaften,3 dages bustur samt års afslutning. Der

blev også nævnt at bestyrelsen har nye tiltag i det kommende år.

Beretningen blev godkendt.

4

Regnskab

Poul fremlagde det nye regnskab. Regnskabet blev godkendt

5

Indkomne forslag

Ingen

6

Budget 2020

Budget blev gennemgået, ingen kommentarer, derefter godkendt.

7

Valg til bestyrelsen

a. Poul Berg genopstiller ikke, Der var ingen som ønskede at stille op

    bestyrelsen foreslår Susan, som herefter blev valgt som kasserer

    af generalforsamlingen.

 

b. Susan Asmussen blev kasserer, ingen ønskede at opstille til

    posten, bestyrelsen foreslår at Lisbeth rykker op i bestyrelsen, det

    blev godkendt.

 

c. Inger Lindenstrøm Jørgensen blev genvalgt, ingen ønskede at

    opstille.

8

Valg af supp.

Lisbeth Krarup rykket op i bestyrelsen

                                       

a. Ester Andersen blev genvalgt       

b. Inger Larsen blev ny valgt

c. Vacant

9

Valg af revisor

Carlo blev genvalgt

10

Revisorsupp.

Vakant

11

Kontingent

Uændret for 2021

12

Eventuelt

Inger og Peter holder Åben Have d. 1/8-20. Hans Chr. sender tlf. nr.

på Ingelise kahl vedr. svampetur. Martha har fået stiklinger til stik-

lingekonkurrencen, tilmelding til Martha.

Inger blev budt velkommen som suppleant.

 Kagelisten blev delt rundt, og vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

 Poul modtog en gave for sin flotte indsats som kasser.

                      Carsten takkede for god ro og orden.                      

Underskrevet d. 11/3-20. Formand og Dirigent

 

Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent

 • Gudmund

2. Valg af referent

 • Susan (Sus)

3. Beretning

 • Carsten gennemgik årets gang i foreningen, så som Klubmøder, åbne haver, vores  årlige grillaften samt års afslutning. Der blev også nævnt at bestyrelsen har nye tiltag i det kommende år. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab

 • Poul fremlagde det nye regnskab, det der var sendt ud til medl. var der en fejl i. Det nye blev godkendt.

5. Indkomne forslag

 • Ingen

6. Valg til bestyrelsen

 • a. Carsten genvalgt
 • b. Norma trådt ud, Martha er trådt ind fra suppleant posten

7. Valg som supp.

 • Martha er rykket op i bestyrelsen
 • a. Lisbeth blev genvalgt
 • b. Esther er kommet som ny suppleant
 • c. Vacant

8. Valg af revisor

 • Carlo blev genvalgt

9. Revisorsupp.

 • Gudmund fratrådt ej genbesat

10. Kontingent

 • Bestyrelsen foreslår kontingent hævet til kr. 200,- fra år 2020, det blev godkendt.

11. Eventuelt

 • Sus fortalt kort omkring bustur til Tyskland, program kommer snarest. Sus har fået afbud fra foredragsholder til marts mødet, håber hun kan finde en anden løsning.
 • Martha har fået vinterhårdfører stiklinger til stiklingekonkurrencen, tilmelding til Martha.
 • Carsten gjorde opmærksom på at der er en del med nedsat hørelse, som har svært ved at følge med, når der er en del snak, når andre taler.
 • Esther blev budt velkommen som suppleant.
 • Kagelisten blev delt rundt, og vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

Gudmund takkede for god ro og orden.

Ekstraordinær generalforsamling den 22 april klokken 14.00 i krudthuset

dagsorden:

1. Ændring af vedtægter

2. eventuelt

Punkt 1: der var forslag til justeringer til paragraf 3,4,5,6,11,15,og 16. Medlemmerne havde enten modtaget ændringsforslagene på en mail eller fik den udleveret på mødet. Alle ændringsforslag blev godkendt, og vedtægterne er blevet ændret i forhold til det. Se vedtægterne på hjemmesiden, de har deres egen mappe.

2. der var ikke noget til evt. Og dagen fortsatte med det planlagte klubmøde

 

Generalforsamlingen i 2018 afholdes den 18 februar klokken 14.00 i Krudthuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. valg af dirigent

2. valg af referent 

3. beretning ved Carsten

4. godkendelse af regnskab ved Poul

5. indkomne forslag

6. valg som bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

a. Inger Lindenstrøm Jørgensen - villig til genvalg

b. Poul Berg - villig til genvalg

c. Hans Christian Dall - genopstiller ikke

7. valg af suppleanter for 1 år:

a. Lisbeth Krarup - villig til genvalg

b. Martha Willumsen - villig til genvalg

c. vakant

8. valg af revisor for 1 år:

a. Carlo Jensen - villig til genvalg

9. valg af revisorsuppleant for 1 år:

a. Gudmund Jensen - villig til genvalg

10. kontingent - forslag uændret

11. eventuelt

Forslag skal være formanden/kassereren i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen

klubben er vært ved kaffe/te og kage

 

Referat fra generalforsamlingen 2018-02-19 klokken 14.00

Carsten bød velkommen til de fremmødte 29 personer

 1. Dirigent: Gudmund blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig varslet
 2. Referent: Norma blev godkendt
 3. Formandens beretning: blev godkendt ud fra følgende bemærkninger/beretning. Carsten startede med at vi holdt 1 min stilhed for at ære de medlemmers minde, som var døde siden sidst. Dernæst gennemgik Carsten de faste punkter vi har gennem året, generalforsamlingen i februar, klubmøder, markederne med tombola, ture, stiklingekonkurrence, åbne haver i sommermånederne, grillaften og det vigtige sociale aspekt, der er i denne måde at være sammen på, og det at kunne mødes ud fra en fælles interesse. Vores udflugt i 2017 startede med morgenkaffe i Skævinge, klubben havde brød og kaffe med, dernæst kørte vi til Pæonhaven med de mange forskellige Pæoner. Haven indeholdt også mange andre planter deriblandt mange Iris. Den måde haven var anlagt på, var også interessant og den var stadig under anlæggelse. Der blev også handlet flittigt, da det var muligt at udvælge sig de planter eller løg, man manglede. Dernæst gik turen videre til Zeen-Garden, som er en vand – og granithave. Den var blevet udbygget med et anlæg på den anden side af vejen rundt om en sø, siden klubben sidst havde været på besøg.  Haven var meget smuk og kan besøges på andre tider om året, hvor der er andre planter, som er i blomst. Her var det muligt at spise medbragt mad, eller man kunne bestille sin frokost. Vi havde selv mad med og spiste i samler flok. Rigtig hyggeligt med picnic. Efter en spadseretur rundt i haven på begge sider af vejen gik turen videre til Farm Shop se link på hjemmesiden, her kunne vi med rabat i dagens anledning købe krukker eller anden brugskunst. Vi nød eftermiddagskaffen i gården og klubben gav kage. Dette var en heldagstur og vi ankom til Frederiksværk igen sidst på eftermiddagen.  Carsten omtalte også vores nye pr – folder, som vi kan omdele ved markederne og som alle nuværende medlemmer har fået en kopi af. Nyhedsbreve vil fremover primært præsenteres via hjemmesiden. Der har været møde i brugerforeningen i Frederiksværk, Carsten er suppleant og Sus ønskede ikke genvalg som revisor til denne bestyrelse. Tak fra vores klub for det arbejde Sus har udført der. Carsten takkede også Hans Chr. Dall for det arbejde, han har udført i bestyrelse. Hans Chr. Dall fortsætter som menigt medlem. Der er kommet nye medlemmer og vi siger velkommen, der er 5 udmeldte medlemmer. Vi er glade for at være tilbage i vores eget klublokale, selv om der endnu ikke er belægning på gulvet. Carsten takkede også alle medlemmer og bestyrelsen, uden os alle er der jo ingen klub. Vores skur er blevet renoveret, der er ryddet op, der er lavet nyt til tombolaen og vi har fået strøm. Carsten sluttede med at sige tak for den gamle sæson og nu tager vi hul på den nye. Beretningen blev godkendt.
 4. Regnskabet blev godkendt efter følgende spørgsmål og bemærkninger. Lageret er blevet nulstillet og salg vil for fremtiden indgå som en indtægt. Da der er store gebyr på bankkontoen vil 2 personer tage en forhandling og måske bliver løsningen en anden bank der er billigere for at spare penge. CVR nr. er nødvendigt for en foreningskonto. Har vi ikke det, kan en konto kun oprettes i et privat navn
 5. Varsel om gennemgang af vedtægtsændringer på klubmødet den 22.4.2018. Listen med ændringer udsendes med 4 ugers varsel.
 6. Inger Lindstrøm blev genvalgt – Poul Berg blev genvalgt – Sus blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, da Hans Chr. Dall ikke ønskede genvalg
 7. Lisbeth Krarup blev genvalgt – Martha Willumsen blev genvalgt
 8. Carlo Jensen blev genvalgt
 9. Gudmund Jensen blev genvalgt
 10. Kontingent uændret blev godkendt
 11. Eventuelt: Marta oplyste det skulle være muligt at købe 2 krukker for 1pris i marts hos Farm shop. Kagelisten blev sendt rundt, så medlemmerne kunne skrive sig på. Lukketiden på markederne ændres til klokken 17.00. Det er muligt at melde sig til åbne haver i uge 28-29-30, samt til grillaften. Vi printer så vidt muligt på begge sider af papir for at spare. Martha og Jens plejer vore nye stiklinger og de uddeles i april. Prisen bliver 20 kr. pr stk. Vi vil gerne kunne give en god præmie til de flotteste planter. Liste med bestilling blev sendt rundt, Martha sørger for at samle tilmeldingerne vedr. stiklingerne. Derudover har planterne været lidt dyrere i år, og så håber vi også resultatet bliver derefter. – Er der forslag til ture eller foredrag hører vi gerne fra medlemmerne, hvis ikke tager vi et år uden. Carsten sluttede af med at sige tak til genvalgte og nyvalgte medlemmer.
 12. Gudmund erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takke for den gode måde den blev afviklet på.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.07 | 19:22

Jeg synes fuchsia er skønne

...
02.01 | 17:28

Hej i har lavet en super flot hjemmeside,hvor er i gode og sikken dejlig musik.tak fra mig Inger

...
28.11 | 14:50
Sidste NYT har modtaget 14
31.10 | 11:53
Forside har modtaget 20
Du kan lide denne side